Skupaj razogljičimo svet.
0
naložbe
0 mEUR
velikost sklada
0 MW
elektrarn v gradnji in obratovanju

Vetrni park Krivača

Novice

Naložbe

ALFI, sklad zelenih virov energije je specialni investicijski sklad, ki  investira v obnovljive vire energije – v fotonapetostno in (kopensko) vetrno energijo- v JV Evropi. Sklad je v naložbeni fazi, zato aktivno razvija obstoječe projekte ter išče nove investicijske priložnosti.

0 + mEUR
skupni načrtovani znesek investicij
0 MW
načrtovana nameščena moč
Projekt Krivača
Sončne elektrarne v Sloveniji
Projekt Aleksinac

Naložbena regija

Slovenija
Hrvaška
Bosna in Hercegovina
Črna gora
Srbija
Severna Makedonija
Bolgarija
Romunija

Za razvijalce projektov

Sklad investira v projekte obnovljivih virov energije- v fotonapetostno in kopensko vetrno energijo- v regiji JV Evrope.

Lastnike in razvijalce projektov sončnih ali vetrnih elektrarn na ciljnih trgih JV Evrope (predvsem SLO, HR, SRB, …) , vabimo, da nas kontaktirate in skupaj poiščemo skupne priložnosti in sinergije.

Fotonapetostna energija

Regija: Države JV Evrope

Moč: Nad 5 MW

Status projekta: V razvoju

Drugi kriteriji:

  • izvedene meritve vira,
  • določeno točko priklopa na električno omrežje,
  • z lastniki zemljišč urejen status pravice za izgradnjo

Vetrna energija

Regija: Države JV Evrope

Moč: Nad 20 MW 

Status projekta: V razvoju

Drugi kriteriji:

  • izvedene meritve vira,
  • določeno točko priklopa na električno omrežje,
  • z lastniki zemljišč urejen status pravice za izgradnjo

Ekipa

Kompetentni

Ekspertno znanje in izkušnje na področjih industrije OVE, energetskih trgov, upravljanja alternativnih investicijskih skladov ter financiranja projektov.

Izkušeni

Ugledna in uveljavljena ekipa, prepoznana  v regiji, z mednarodnimi referencami in dosežki.

Inovativni

Odgovorni in inovativni pri uvajanju novih praks investiranja v regiji JV Evrope.

Vodstvo Sklada
Janez Grošelj

Direktor in član NO

Suvad Bajrić

Direktor in član NO

Tomaž Berločnik

Predsednik NO

Matjaž Filipič

Član NO

Bojan Kunovar

Član NO

Rok Vodnik

Član NO

Upravljavec sklada družba ALFI Renewables d.o.o., zaposluje vrhunske strokovnjake na področju energetike,  obnovljivih virov energije in iz finančnega sveta. Upravljalec ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije za upravljanje alternativnih investicijskih skladov zasebnega kapitala.

Tina Brulc Žibovt

Finančna direktorica

Jan Antoni

Pravni svetovalec

Yulia Novikova

Finančna svetovalka

Sanel Smajić

Projektni vodja

Silvija Djelić

Projektni vodja

Aplikacija za vlagatelje

ALFI Sklad zelenih virov energije se zavzema za doseganje trajnostnih okoljskih ciljev z osredotočanjem na trajnostne naložbe, oblikovanju delovnih procesov in pri določitvi parametrov odločanja. Zavezani smo trajnostnemu poslovanju, ažurno spremljamo prepoznana splošna in specifična tveganja ter določene vplive na okolje. Redno posodabljamo tudi svoja merila in kriterije, kar nam omogoča vlaganje v skladu s taksonomijo EU in obenem sledenje vpliva naših investicij na okolje. Naše naložbe v obratovanju zmanjšujejo izpuste ogljikovega dioksida pri proizvodnji električne energije ter povečujejo količino električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov vetra in sonca.

Pri ALFI Skladu zelenih virov energije skrbimo in spremljamo potencialna tveganja in vplive na družbenem področju, ki se lahko pojavijo med razvojem, gradnjo ali obratovanjem naših naložb. Pri poslovanju smo pozorni na družbene vidike trajnosti. Posebno pozornost posvečamo tveganjem in vplivom, ki bi jih lahko naložba imela na lokalno skupnost, delavce med gradnjo in obratovanjem ter skladnost z veljavno prostorsko zakonodajo.

ALFI Sklad zelenih virov energije je alternativni investicijski sklad s statusom specialnega investicijskega sklada, upravljavec družba ALFI Renewables d.o.o. pa sklad upravlja z dovoljenjem regulatorja. Poleg specifičnih in podrobnih pravil uporabnega prava mora sklad v svojem poslovanju in delovnih procesih podrobno strukturirati svoje notranje procese in postopke odločanja ter podrobno urediti vse postopke, kjer bi se lahko pojavljala tveganja ali škodljivi vplivi upravljavske narave. Na skladu smo tako pri urejanju notranjih postopkov in poslovanju še posebej pozorni na ustrezno korporativno upravljanje, preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter identifikaciji in preprečevanju negativnih posledic nasprotij interesov.