Druge informacije


OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 6.5.2022)


ALFI sklad zelenih virov energije, Specialni investicijski sklad (»Sklad«) je slovenski alternativni investicijski sklad, ki je pridobil status specialnega investicijskega sklada ('specialni investicijski sklad' ali »SIS«) na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije (»ATVP«) in za katerega velja tretje poglavje slovenskega Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov z dne 8. maja 2015 o specialnih investicijskih skladih, s spremembami (»ZUAIS«). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od Vlagateljev, v skladu z Naložbeno Strategijo in Politiko Sklada v raznolik portfelj Naložb v obnovljive vire energije z namenom razpršitve tveganj v izključno korist Vlagateljev. Sklad ni pravna oseba temveč predstavlja ločeno premoženje, ki ga upravlja upravljavec alternativnega investicijskega sklada z dovoljenjem (ločeno premoženje).



Družba ALFI Renewables, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. je ustanovljena kot družba z omejeno odgovornostjo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in je registrirana kot upravljavec alternativnih investicijskih skladov. Družba izpolnjuje pogoje iz poglavja 2.4 ZUAIS in je pridobila dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja alternativnega investicijskega sklada s strani ATVP (»Upravljavec Sklada«). Upravljavec Sklada deluje kot zunanji upravljavec alternativnega investicijskega sklada v skladu s prvo točko drugega odstavka 37. člena ZUAIS. Upravljavec Sklada opravlja storitve upravljanja Sklada med drugim na podlagi določb ZUAIS in Pravil upravljanja Sklada. Dejavnosti Upravljavca Sklada nadzira ATVP.




INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 6.5.2022)


V Sklad lahko investirajo le (i) Profesionalni Vlagatelji ali (ii) naslednji neprofesionalni vlagatelj: a) oseba, ki spada med primerne nasprotne stranke iz ZTFI-1; b) fizična in pravna oseba ter drugi subjekt javnega ali zasebnega prava, ki se pisno izjavi, da se zaveda vseh tveganj, povezanih z naložbo v Sklad in se hkrati s Pogodbo o naložbi z Upravljavcem Sklada obveže, da bo vložil vsaj 50.000,00 EUR (oz. minimalni znesek kot je opredeljen v Pravilih upravljanja Sklada).


Potencialni Vlagatelji naj upoštevajo dejavnike tveganj, preden investirajo v Sklad. Potencialni Vlagatelji naj se tudi informirajo, in kjer je to primerno, posvetujejo s svojimi profesionalnimi svetovalci, o davčnih posledicah nakupa, imetništva, zamenjave, odkupa ali kakšnega drugega načina odsvojitve enot SIS po pravu države prebivališča ali rezidentstva.


Vlagatelj lahko zahteva podrobnejše informacije o Skladu ali Upravljavcu Sklada, tako da pošlje pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI Renewables d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov renewables@alfi.siUpravljavec podrobnejše informacije razkrije le Vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z dokumentacijo Sklada in veljavno zakonodajo.



POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 6.5.2022)


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno potencialno tveganje glede trajnostnosti sprejel ustrezno politiko. Upravljavec Sklada politiko v skladu z Uredbo SFDR razkrije posameznemu Vlagatelju na njegovo zahtevo, potencialnemu Vlagatelju pa pred pristopom k Skladu.