Druge informacije


OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)


Sklad ALFI WIND FUND I, Alternativni investicijski sklad (»Sklad«) je oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije in je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot sklad naložb v obnovljive vire energije. Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od profesionalnih vlagateljev, kot so ti opredeljeni v ZUAIS, v naložbe v obnovljive vire energije z namenom razpršitve tveganj v izključno korist vlagateljev. Upravljavec Sklada je družba H-Planet, razvoj in inženiring projektov, d.o.o. (»Upravljavec Sklada«), vpisana v Register upravljavcev alternativnih investicijskih skladov, ki ga vodi Agencija za trg vrednostnih papirjev Republike Slovenije. Upravljavec Sklada posluje v imenu in za račun Sklada in je na ta način pristojen in odgovoren za upravljanje Sklada, v skladu z ZUAIS in Pravili upravljanja Sklada.INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)


Vlagatelj lahko zahteva podrobnejše informacije o Skladu ali Upravljavcu Sklada, tako da pošlje pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada H-Planet d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov renewables@alfi.si.POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno potencialno tveganje glede trajnostnosti sprejel ustrezne politiko. Upravljavec Sklada politiko v skladu z Uredbo SFDR razkrije posameznemu vlagatelju na njegovo zahtevo.