Druge informacije


OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 13.10.2021)


ALFI PD, Specialni investicijski sklad ("Sklad") je slovenski alternativni investicijski sklad, ki je pridobil status specialnega investicijskega sklada na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (“ATVP”) in za katerega velja tretje poglavje slovenskega Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov z dne 8. maja 2015 o specialnih investicijskih skladih ("ZUAIS"). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od profesionalnih vlagateljev, kot so ti opredeljeni v ZUAIS, v skladu z naložbeno strategijo in politiko Sklada v različne oblike financiranja mikro, majhnih in srednjih podjetij (MSP) oziroma majhnih mid-cap podjetij z namenom razpršitve tveganj v izključno korist vlagateljev. V smislu kompleksnosti in značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, je Sklad opredeljen kot specialni investicijski sklad zasebnega dolga. Sklad upravlja družba ALFI PD, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. ("Upravljavec Sklada") na podlagi odločbe ATVP, v skladu z ZUAIS in Pravili upravljanja Sklada. Poslovanje Sklada in Upravljavca Sklada nadzira ATVP.INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 13.10.2021)


Vlagatelji lahko zahtevajo informacije iz 97. člena ZUAIS, tako da pošljejo pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI PD d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov rok.ambrozic@alfi.si.POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 13.10.2021)


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejel odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upošteval. Upravljavec Sklada bo najmanj enkrat letno ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter potencialno tveganje glede trajnostnosti ter v primeru, da bo upoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev ocenil kot relevantno, sprejel ustrezne politike ter jih razkril v skladu z Uredbo SFDR.