Druge informacije


OSNOVNI PODATKI O SKLADU IN UPRAVLJAVCU SKLADA

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)

 

ALFI, Specialni investicijski sklad, in v letu 2021 ustanovljen naslednik sklada z nazivom ALFI II, Specialni investicijski sklad, sta alternativna investicijska sklada, ki imata status specialnega investicijskega sklada na podlagi odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev (“ATVP”) in za katera velja tretje poglavje slovenskega Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov z dne 8. maja 2015 o specialnih investicijskih skladih ("ZUAIS") (vsak posamično tudi "Sklad"). Edini namen Sklada je vlaganje sredstev Sklada, zbranih od profesionalnih vlagateljev, kot so ti opredeljeni v ZUAIS, v različne vrste naložbz namenom razpršitve tveganj v izključno korist vlagateljev. V smislu kompleksnosti in značilnosti naložb, v katere nalagata svoja sredstva pa sta opredeljena kot specialna investicijska sklada slabih terjatev in drugih naložb. Sklada upravlja družba ALFI, upravljanje alternativnih investicijskih skladov, d.o.o. ("Upravljavec Sklada") na podlagi odločbe ATVP, v skladu z ZUAIS in Pravili upravljanja Sklada. Poslovanje Sklada in Upravljavca Sklada nadzira ATVP.

 


INFORMACIJE ZA VLAGATELJE

(nazadnje posodobljeno: 20.10.2021)

 

Vlagatelj lahko zahteva podrobnejše informacije iz 97. člena ZUAIS, tako da pošlje pisno zahtevo na naslov Upravljavca Sklada ALFI d.o.o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovenija ali po elektronski pošti na naslov info@alfi.si.

 


POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO

(nazadnje posodobljeno: 10.3.2021)


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.


Upravljavec Sklada je z vso skrbnostjo ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejel odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upošteval. Kljub navedenemu Upravljavec Sklada pri sprejemanju naložbenih odločitev zagotavlja visok nivo primerne skrbnosti in poleg zagotavljanja skladnosti naložb z naložbeno politiko in naložbenimi omejitvami, kot so te določene v dokumentaciji Sklada, pri izbiri in upravljanju naložb Sklada sledi tudi splošnim ciljem trajnostnega razvoja.


Upravljavec Sklada bo najmanj enkrat letno ocenil obseg in značilnosti poslovanja ter potencialno tveganje glede trajnostnosti ter v primeru, da bo upoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev ocenil kot relevantno, sprejel ustrezne politike ter jih razkril v skladu z Uredbo SFDR.