Druge informacije

POJASNILO VLAGATELJEM, POVEZANO S TRAJNOSTNOSTJO


(nazadnje posodobljeno: 13.9.2021)


Uredba SFDR v 4. členu zahteva, da upravljavci alternativnih investicijskih skladov kot udeleženci na finančnem trgu na svojih spletnih straneh objavijo izjavo o politikah potrebne skrbnosti glede glavnih škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti, pri čemer ustrezno upoštevajo svojo velikost, naravo in obseg svojih dejavnosti ter vrsto produkta, ki ga ponujajo ali kadar ne upoštevajo škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnostnosti v smislu Uredbe SFDR, razloge, zakaj jih ne upoštevajo, po potrebi vključno z informacijami, ali in kdaj nameravajo take škodljive vplive upoštevati.

Družba ALFI d.o.o. je z vso skrbnostjo ocenila obseg in značilnosti poslovanja ter hkrati na podlagi ocene škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnostnosti in posledično ugotovljeno neznatno tveganje glede trajnostnosti sprejela odločitev, da le-teh v smislu Uredbe SFDR ne bo upoštevala. Družba ALFI d.o.o. bo najmanj enkrat letno ocenila obseg in značilnosti poslovanja ter potencialno tveganje glede trajnostnosti ter v primeru, da bo upoštevanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev ocenila kot relevantno, sprejela ustrezne politike ter jih razkrila v skladu z Uredbo SFDR.