O nas

Alternativni investicijski sklad ALFI, je oblikovan na podlagi zakonodaje Republike Slovenije, ki ureja področje upravljanja alternativnih investicijskih skladov (Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov – ZUAIS, Ur. l. RS št. 32/15).

Alternativni investicijski sklad ALFI ni pravna oseba, temveč predstavlja ločeno premoženje, ki ga upravlja upravljavec v skladu z načeli razpršitve tveganj v izključnem interesu imetnikov enot AIS.

SKRBNIK PREMOŽENJA SKLADA: NOVA LJUBLJANSKA Banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana POOBLAŠČENI REVIZOR SKLADA: Ernst & Young Revizija, Poslovno svetovanje d.o.o., Dunajska cesta 1111, 1000 Ljubljana.

Naložbena politika

Naložbeni    cilji

Alternativni investicijski sklad ALFI je glede na kompleksnost oziroma značilnosti naložb, v katere nalaga svoja sredstva, opredeljen kot alternativni investicijski sklad (AIS).

Geografsko bo sklad primarno osredotočen na naložbe v Republiki Sloveniji in sekundarno v Republiki Hrvaški, Bosni in Hercegovini (BIH) in Republiki Srbiji.

Naložbeni cilj sklada je primarno doseganje donosa iz naslova naložb v:
(i) nakupe manjših portfeljev slabih terjatev,
(ii) so-investiranje v večje portfelje slabih terjatev,
(iii) nakupe posamičnih slabih terjatev (single tickets),
(iv) investicije v družbe, primerne za prestrukturiranje (distressed assets),
(v) druge finančne naložbe.

Naložbena politika zasleduje načelo razpršitve tveganj, z namenom povečanja vrednosti vplačanih sredstev in ohranjanja visoke likvidnosti naložbe.